خواندن و نوشتن فایل متنی txt بوسیله FileStream در #C


 خواندن و نوشتن فایل متنی txt بوسیله FileStream در #C

 

در این مثال نحوه بازکردن یک فایل برای خواندن یا نوشتن و همچنین چگونگی بارگذاری و ذخیره آن فایل را ، با استفاده از FileStream فرا خواهید گرفت .

برای اینکار از یک نمونه از کلاس FileStream و بوسیله ی پارامترهای نوع شمارشی FileMode ‌ و ‌FileAccess ‌ آن استفاده می کنیم .

 استفاده از حالت پیش فرض

با استفاده از کد زیر می توانید یک فایل را باز نمایید . نکته ی مهمی که شما باید رعایت کنید ، بستن Stream  بعد از اتمام کار بر روی آن می باشد .

چنانچه شما آن را نبندید بعد از یک دقیقه قابل دسترسی مجدد خواهد بود .

 

using System.IO;

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:file.txt", FileMode.Open);
try
{
    // read from file or write to file
}
finally
{
    fileStream.Close();
}

 

مثال های دیگری از بازکردن فایل :

مثال های زیر روش های رایج بازکردن یک فایل برای خواندن ، نوشتن و ایجاد فایل را نمایش می دهند .

 

بازکردن یک فایل موجود برای خواندن و نوشتن :

  

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:file.txt", FileMode.Open);

 

بازکردن یک فایل موجود برای خواندن :

  

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:file.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read);

 

بازکردن یک فایل موجود برای ‌نوشتن :

  

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:file.txt", FileMode.Open, FileAccess.Write);

 

بازکردن یک فایل موجود برای ‌نوشتن  در انتهای آن (اگر فایل موجود نباشد آن را ایجاد می کند) :

  

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:file.txt", FileMode.Append);

 

ایجاد یک فایل جدید و بازکردن آن برای خواندن و نوشتن . چنانچه فایل موجود باشد آن را بازنویسی می کند .

  

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:file.txt", FileMode.Create);

 

ایجاد یک فایل جدید و بازکردن آن برای خواندن و نوشتن . چنانچه فایل موجود باشد یک استثنا ایجاد می کند .

  

FileStream fileStream = new FileStream(@"c:file.txt", FileMode.CreateNew);
منبع : www.w3-farsi.com