تکه کدهای مفید سی‌شارپ - بخش ۱


 تکه کدهای مفید سی‌شارپ - بخش ۱

در این بخش از سری پست‎های سی شارپ به معرفی چند متد فوق العاده مفید برای برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان نرم افزار با زبان سی‌شارپ خواهیم پرداخت.

 

شرط بررسی null بودن متغیر:

// Return true if obj variable is null.
 public static bool IsNull(this object obj) 
{
 return obj == null;
 }
 // How to use.
 public void ProcessData(DataSet input)
 { 
if (!input.IsNull())
 {
 // business logic here } }

قالب بندی رشته‌ها:

// Formatting strings 
public static string FormatString(this string format, params object[] args) 
{ 
return string.Format(format, args);
 } 
// How to use.
 string message = "Welcome {۰} (Last login: {۱})".FormatString(userName, lastLogin);

شرط برسی با استفاده از عبارت باقاعده:

// This extension method is for pattern matching in any string using Regex 
public static bool Match(this string value, string pattern) 
{ 
Regex regex = new Regex(pattern); return regex.IsMatch(value);
 } 
// How to use. 
if (myData.Match("[۰-۹]")) 
{ 
// do someting }

 

 

 

منبع : omidnasri.com