جدا کردن اعداد از یک رشته متن


 جدا کردن  اعداد از یک رشته متن

سلام به همگی کاربران سایت ویدیو لرن

شاید برای شما پیش اومده باشه که خواسته باشید یک رشته متنی رو  که درونه رشته متن  اعداد استفاده شده رو از این رشته استخراج کنید ...

 

کد اول نمایش اعداد با مسیج باکس :

 

"Dim mytext AsString="123a123

 

()Dim myChars()AsChar= mytext.ToCharArray

 

ForEach ch As Char In myChars

 

If Char.IsDigit(ch)Then

 

( MessageBox.Show(ch

 

EndIf

 

Next

 

کد دوم همراه با تایع ورودی : 

 

 

PrivateSharedFunction Num(ByVal value AsString)As Integer 


Dim returnVal AsString=String.Empty


("+Dim collection As MatchCollection = Regex.Matches(value,"d


()ForEach m As Match In collection returnVal += m.ToString


Next


(Return Convert.ToInt32(returnVa


EndFunction 

 

امیدوارم این نمونه کد ها برای شما مفید واقع شده باشد

موفق باشید .

یا علی