ایجاد طیف نوری (Gradient) برای فرمبرای ایجاد طیف نوری برای فرم ابتدا یک برنامه ویندوزی ایجاد کرده و سپس با زدن دکمه F7 به محیط کدنویسی رفته

 و کدهای زیر را در جایگزین کدهای آن کنید :

کد گرادیانت برای سی شارپ :

 

using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;
using System.Drawing.Drawing2D;

namespace WindowsFormsApplication1
{
  public partial class Form1 : Form
  {
    public Form1()
    {
      InitializeComponent();
    }

    public void PaintGradient(Control control1, LinearGradientMode _direction, Color _gradientColorStart, Color _gradientColorEnd)
    {

      LinearGradientBrush gradBrush;

      gradBrush = new LinearGradientBrush(new Rectangle(0, 0, control1.Width, control1.Height), _gradientColorStart, _gradientColorEnd, _direction);

      Bitmap bmp = new Bitmap(control1.Width, control1.Height);

      Graphics g = Graphics.FromImage(bmp);

      g.FillRectangle(gradBrush, new Rectangle(0, 0, control1.Width, control1.Height));

      control1.BackgroundImage = bmp;

      control1.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch;

    }

    private void Form1_Paint(object sender, PaintEventArgs e)
    {
      PaintGradient(this, LinearGradientMode.Vertical, Color.RoyalBlue, Color.DarkBlue);
    }
  }
}

 کد گرادیانت برای VB.NET

Imports System.Drawing
Imports System.Windows.Forms
Imports System.Drawing.Drawing2D

Public Class Form1

Public Sub PaintGradient(control1 As Control, _direction As LinearGradientMode, _gradientColorStart As Color, _gradientColorEnd As Color)

Dim gradBrush As LinearGradientBrush

gradBrush = New LinearGradientBrush(New Rectangle(0, 0, control1.Width, control1.Height), _gradientColorStart, _gradientColorEnd, _direction)

Dim bmp As New Bitmap(control1.Width, control1.Height)

Dim g As Graphics = Graphics.FromImage(bmp)

g.FillRectangle(gradBrush, New Rectangle(0, 0, control1.Width, control1.Height))

control1.BackgroundImage = bmp

control1.BackgroundImageLayout = ImageLayout.Stretch

End Sub

Private Sub Form1_Paint(sender As Object, e As System.Windows.Forms.PaintEventArgs) Handles Me.Paint
PaintGradient(Me, LinearGradientMode.Vertical, Color.RoyalBlue, Color.DarkBlue)
End Sub


End Class

 حالا نتیجه را مشاهده نمایید :

grad